لیگ NBA؛ پیروزی گلدن استیت و لس آنجلس کلیپرز

در ادامه بازی های لیگ NBA تیم گلدن استیت موفق شد پس از دو شکست، پلیکانز را شکست دهد. کلیپرز هم موفق شد شارلوت را شکست دهد.

لیگ NBA؛ پیروزی گلدن استیت برابر پلیکانز

نیویورک نیکس ۱۰۵-۹۸ شیکاگو بولز

نتایج:

کوارتر اول: نیویورک نیکس ۱۵-۳۳ شیکاگو بولز
کوارتر دوم: نیویورک نیکس ۲۷-۱۹ شیکاگو بولز
کوارتر سوم: نیویورک نیکس ۳۰-۲۸ شیکاگو بولز
کوارتر چهارم: نیویورک نیکس ۳۳-۱۸ شیکاگو بولز

بهترین بازیکن نیویورک نیکس:
بابی پورتیس: ۲۸ امتیاز، ۱۱ ریباند، ۲ اسیست، بدون توپ‌ربایی، بدون ترن اور

بهترین بازیکن شیکاگو بولز:
وندل کارتر جی آر: ۲۰ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۲ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

دترویت پیستونز ۹۶-۹۴ ایندیانا پیسرز

نتایج:

کوارتر اول: دترویت پیستونز ۳۵-۲۵ ایندیانا پیسرز
کوارتر دوم: دترویت پیستونز ۲۶-۲۸ ایندیانا پیسرز
کوارتر سوم: دترویت پیستونز ۱۹-۱۸ ایندیانا پیسرز
کوارتر چهارم: دترویت پیستونز ۱۸-۲۳ ایندیانا پیسرز

بهترین بازیکن دترویت پیستونز:
آندره دراموند: ۱۸ امتیاز، ۱۸ ریباند، ۱ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۶ ترن اور

بهترین بازیکن ایندیانا پیسرز:
مالکوم براگدون: ۱۵ امتیاز، ۸ ریباند، ۱۱ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، ۲ ترن اور

آتلانتا هاکس ۱۰۳-۱۰۵ فیلادلفیا سونی سیکسرز

نتایج:

کوارتر اول: آتلانتا هاکس ۴۰-۳۱ فیلادلفیا سونی سیکسرز
کوارتر دوم: آتلانتا هاکس ۲۵-۳۲ فیلادلفیا سونی سیکسرز
کوارتر سوم: آتلانتا هاکس ۱۸-۱۹ فیلادلفیا سونی سیکسرز
کوارتر چهارم: آتلانتا هاکس ۲۰-۲۳ فیلادلفیا سونی سیکسرز

بهترین بازیکن آتلانتا هاکس:
ترائه یانگ: ۲۵ امتیاز، ۴ ریباند، ۹ اسیست، ۰ توپ‌ربایی، ۷ ترن اور

بهترین بازیکن فیلادلفیا سونی سیکسرز:
جئول امبید: ۳۶ امتیاز، ۱۳ ریباند، ۵ اسیست، ۳ توپ‌ربایی، ۷ ترن اور

تورنتو رپترز ۱۰۴-۹۵ اورلاندو مجیک

نتایج:

کوارتر اول: تورنتو رپترز ۳۱-۲۲ اورلاندو مجیک
کوارتر دوم: تورنتو رپترز ۲۰-۲۴ اورلاندو مجیک
کوارتر سوم: تورنتو رپترز ۲۷-۲۱ اورلاندو مجیک
کوارتر چهارم: تورنتو رپترز ۲۶-۲۸ اورلاندو مجیک

بهترین بازیکن تورنتو رپترز:

ا جی آنیونوبی: ۱۲ امتیاز، ۸ ریباند، ۲ اسیست، ۵ توپ‌ربایی، بدون ترن اور

بهترین بازیکن اورلاندو مجیک:
جاناتان ایساک: ۲۴ امتیاز، ۷ ریباند، بدون اسیست، ۳ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

نیو اورلینز پلیکانز ۱۲۳-۱۳۴ گلدن استیت واریرز

نتایج:

کوارتر اول: نیو اورلینز پلیکانز ۲۳-۲۷ گلدن استیت واریرز
کوارتر دوم: نیو اورلینز پلیکانز ۳۲-۴۵ گلدن استیت واریرز
کوارتر سوم: نیو اورلینز پلیکانز ۲۴-۳۱ گلدن استیت واریرز
کوارتر چهارم: نیو اورلینز پلیکانز ۴۴-۳۱ گلدن استیت واریرز

بهترین بازیکن نیو اورلینز پلیکانز:
برندون اینگرام: ۲۷ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۶ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، ۲ ترن اور

بهترین بازیکن گلدن استیت واریرز:
استفن کری: ۲۶ امتیاز، ۳ ریباند، ۱۱ اسیست، ۳ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

گلدن استیت

هیوستون راکتس ۱۱۶-۱۱۲ اوکلاهاما سیتی تاندر

نتایج:

کوارتر اول: هیوستون راکتس ۲۲-۳۵ اوکلاهاما سیتی تاندر
کوارتر دوم: هیوستون راکتس ۳۰-۲۷ اوکلاهاما سیتی تاندر
کوارتر سوم: هیوستون راکتس ۳۹-۱۸ اوکلاهاما سیتی تاندر
کوارتر چهارم: هیوستون راکتس ۲۵-۳۲ اوکلاهاما سیتی تاندر

بهترین بازیکن هیوستون راکتس:
جیمز هاردن: ۴۰ امتیاز، ۳ ریباند، ۷ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۴ ترن اور

بهترین بازیکن اوکلاهاما سیتی تاندر:
شای گیلگئوس الکساندر: ۲۲ امتیاز، ۹ ریباند، ۴ اسیست، بدون توپ‌ربایی، بدون ترن اور

میلواکی باکس ۱۲۹-۱۱۲ کلیولند کاوالیرز

نتایج:

کوارتر اول: میلواکی باکس ۳۰-۳۱ کلیولند کاوالیرز
کوارتر دوم: میلواکی باکس ۲۹-۲۱ کلیولند کاوالیرز
کوارتر سوم: میلواکی باکس ۳۲-۲۸ کلیولند کاوالیرز
کوارتر چهارم: میلواکی باکس ۳۸-۳۲ کلیولند کاوالیرز

بهترین بازیکن میلواکی باکس:
یانیس آنتتوکومپو: ۱۴ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۷ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۲ ترن اور

بهترین بازیکن کلیولند کاوالیرز:
تریستان تامپسون: ۱۴ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۷ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۲ ترن اور

سن آنتونیو اسپرز ۱۱۳-۱۱۰ پورتلند بلیزرز

نتایج:

کوارتر اول: سن آنتونیو اسپرز ۱۹-۳۳ پورتلند بلیزرز
کوارتر دوم: سن آنتونیو اسپرز ۲۶-۱۸ پورتلند بلیزرز
کوارتر سوم: سن آنتونیو اسپرز ۳۷-۲۰ پورتلند بلیزرز
کوارتر چهارم: سن آنتونیو اسپرز ۳۱-۳۹ پورتلند بلیزرز

بهترین بازیکن سن آنتونیو اسپرز:
لامارکوس آلدریج: ۱۵ امتیاز، ۷ ریباند، ۳ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

بهترین بازیکن پورتلند بلیزرز:
دامیان لیارد: ۲۸ امتیاز، ۹ ریباند، ۷ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

ساکرامنتو کینگز ۹۴-۱۰۱ دنور ناگتس

نتایج:

کوارتر اول: ساکرامنتو کینگز ۲۸-۲۱ دنور ناگتس
کوارتر دوم: ساکرامنتو کینگز ۲۵-۲۶ دنور ناگتس
کوارتر سوم: ساکرامنتو کینگز ۱۷-۳۰ دنور ناگتس
کوارتر چهارم: ساکرامنتو کینگز ۲۴-۲۴ دنور ناگتس

بهترین بازیکن ساکرامنتو کینگز:
نمانجا بجلیکا: ۱۲ امتیاز، ۶ ریباند، ۳ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۱ ترن اور

بهترین بازیکن دنور ناگتس:
ویل بارتون: ۱۳ امتیاز، ۹ ریباند، ۳ اسیست، ۱ توپ‌ربایی، ۲ ترن اور

فینیکس سانز ۹۵-۹۶ یوتا جاز

نتایج:

کوارتر اول: فینیکس سانز ۲۱-۲۸ یوتا جاز
کوارتر دوم: فینیکس سانز ۱۸-۱۸ یوتا جاز
کوارتر سوم: فینیکس سانز ۳۱-۲۴ یوتا جاز
کوارتر چهارم: فینیکس سانز ۲۵-۲۶ یوتا جاز

بهترین بازیکن فینیکس سانز:
کلی اوبر جی آر: ۱۸ امتیاز، ۳ ریباند، ۳ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، بدون ترن اور

بهترین بازیکن یوتا جاز:
رودی گوبرت: ۱۵ امتیاز، ۱۸ ریباند، ۱ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، ۵ ترن اور

لس آنجلس کلیپرز ۱۱۱-۹۶ شارلوت هورنتس

نتایج:

کوارتر اول: لس آنجلس کلیپرز ۲۹-۲۸ شارلوت هورنتس
کوارتر دوم: لس آنجلس کلیپرز ۲۸-۲۶ شارلوت هورنتس
کوارتر سوم: لس آنجلس کلیپرز ۲۹-۲۰ شارلوت هورنتس
کوارتر چهارم: لس آنجلس کلیپرز ۲۵-۲۲ شارلوت هورنتس

بهترین بازیکن لس آنجلس کلیپرز:
کوای لنارد: ۳۰ امتیاز، ۷ ریباند، ۶ اسیست، ۲ توپ‌ربایی، ۲ ترن اور

بهترین بازیکن شارلوت هورنتس:
دوونته گراهام: ۱۴ امتیاز، ۱ ریباند، ۱۲ اسیست، بدون توپ‌ربایی، ۳ ترن اور

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *