پنج روش پاس توپ بسکتبال از پشت خط (ویژه بسکتبال جوانان)

یاد دادن پاس توپ بسکتبال از پشت خط به بازیکنان جوان کار آسانی نیست. برای این کار باید از بازی های استفاده کرد که درک آن آسان و انجام دادنش ساده باشد.

این پست شامل پنج بازی تأثیرگذار در مورد پاس توپ از پشت خط است:

 • دو پاس از پشت خط کنار زمین
 • سه پاس از پشت خط انتهای زمین

اگر این بازی ها به درستی اجرا شوند بازیکن شما هم شوت جفت با دفاع باز و هم شوت نزدیک به سبد که پتانسیل خوبی برای خطا گرفتن دارد را یاد میگیرد.

 1. گلزن (پاس از کنار زمین SLOB)

بررسی اجمالی بازی:

یک بازی ساده تا بهترین گلزن تیم بتواند بلافاصله بعد از پاس توپ بسکتبال از پشت خط کناری زمین حمله را شروع کند.

بازیکنان کلیدی:

 • بازیکن شمارۀ 3 باید یک پاس کاملاً دقیق بدهد.
 • بازیکن شمارۀ 2 باید بتواند توپ را وارد سبد کند.

دستورالعمل ها:

موقعیت: بازی در وضعیت باکس(box)  شروع میشود.

 1. بازیکن شماره 1 و 5 برای خلاص شدن از سد کردن 2 و 4 از منطقۀ خط پنالتی برش میزنند.
 2. به محض آزاد شدن بازیکن 1 و 5 نوبت بازیکن 2 است تا از سد 4 رها شود و آماده دریافت پاس و گل زدن شود.

نکات مربیگری:

 • بازیکن 4 باید سد محکمی در برابر بازیکن 2 ایجاد کند تا مطمئن شود که او نمیتواند پاس را دریافت و کار را تمام کند.
 • بازیکن 4 بعد از ایجاد سد باید برای پاس آماده باشد، گاهی اوقات دفاع او حتی به راحت تر شدن کار بازیکن 2 کمک می کند.
 • این سبک بازی برای بی دفاع کردن مدافعان طراحی شده است و اگر زیاد اجرا شود نتیجه نمی دهد. آن را برای موقعیت های خاص نگهدارید.
 1. تقسیم میانی (پاس توپ بسکتبال از پشت خط انتهایی BLOB)

پاس توپ بسکتبال از پشت خط انتهایی

بررسی اجمالی بازی:

این سبک هم برای سریع رساندن قوی ترین بازیکن تیم به سبد حریف و گل زدن طراحی شده است.

بازیکنان کلیدی:

 • بازیکن شمارۀ 5 باید قوی ترین بازیکن باشد.
 • بازیکن شمارهۀ 3 باید بتواند یک سد قوی ایجاد کند.
 • بازیکن شمارۀ 1 هم باید بهترین پاسور باشد.

دستورالعمل ها:

موقعیت: بازی با قرار گرفتن سه بازیکن در خط پراب آزاد و یک بازیکن زیر حلقه شروع میشود که بهترین پاسور تیم هم توپ را از پشت خط پاس می دهد.

 1. بازی با حرکت بازیکن شمارۀ 4 و 2 در جهت مخالف به پشت خط سه امتیازی شروع می شود تا مدافعان از منطقۀ میانی زمین دور شوند.
 2. همزمان با این حرکت بازیکن شمارۀ 3 شمارۀ 5 را سد میکند.
 3. بازیکن 5 باید حرکت دو بازیکن را پیش بینی کند و به سمت حقه برود تا توپ را از شمارۀ 1 بگیرد.
 4. بازیکن 3 باید بتواند خود را به منطقۀ میانی برساند تا اگر 5 آزاد نبود پا اوتلت (outlet) را بگیرد یا در صورت توان به سمت سبد بچرخد و گل بزند.

نکات مربیگری:

 • این خیلی مهم است که هیچکدام از بازیکنان محلی را که قرار است حرکتشان شروع شود را ترک نکنند. باید در جهات مختلف بچرخند تا گارد دفاعی را از بین ببرند.
 • از آنجایی که همه میدانند چه کسی قرار است سد شود، با حرکاتی مدافعان را آماده باش نگهدارید.
 • بازیکن شمارۀ 3 باید تا زمانی که دفاع 5 او را رها نکرده است محکم سد کند.
 1. باکس الویتر (Box elevator) (BLOB)

بررسی اجمالی:

این حرکت سریع به این منظور طراحی شده است که بلافاصله بعد از پاس توپ بسکتبال از پشت خط، چه با شوت سه گام آزاد و یا با شوت برای بهترین شوتیست تیم، گل به ثمر برسد.

بازیکنان کلیدی:

 • بازیکن شمارۀ 2 باید بتواند اولین شوت را بگیرد.
 • بازیکن شمارۀ 3 باید بتواند زیر سبد کار را تمام کند.
 • شماره های 4 و 5 باید سد کنند.

دستورالعمل ها:

موقعت: بازی در موقعیت گیری باکس در حالی که بازیکن های بزرگتر در کنار ایستاده اند شروع می شود.

 1. شمارۀ 2 با برش به زیر سبد شروع میکند، سپس به سمت شمارۀ 3 میچرخد و دفاع 3 را از پشت سد می کند.
 2. بازیکن شمارۀ 3 به سمت سبد می رود تا پاس را دریافت کند.
 3. به محض از پشت سد شدن 3، بازیکن 2 به وسط 4 و 5 می دود که «راه را بسته اند» و دفاع 2 را سد می کنند.
 4. بازیکن شمارۀ 1 توپ را به 2 پاس میدهد که برای یک شوت متوسط یا سه امتیازی آزاد است.

نکات مربیگری:

 • مطمئن شوید که بهترین شوت زن در کمترین موقعیت بلاک بازی را شروع میکند.
 • بازیکن شمارۀ 2 باید قبل از سد کردن 3 به سمت سبد برود زیرا این حرکت باعث میشود تا سد کردن در بهترین زاویه اتفاق بیفتد.
 • شمارۀ 4 و 5 باید خیلی سریع به محض عبور 2 از میان آنها فاصله را کم کنند.
 • این روش بازی مناسب زمانی است که وقت کم است.
 1. سد و چرخش (SLOB)

پرتاب توپ بسکتبال از پشت خط کناری

بررسی اجمالی:

این سبک به این منظور طراحی شده است که بلافاصله بعد از پاس از پشت خط کناری، موقعیت پیک اند رول (سد کردن حریف و پاس توپ به او وسپس دویدن به زیر سبد برای گرفتن توپ Pick and Roll) ایجاد شود.

بازیکنان کلیدی:

 • بازیکن شمارۀ 1 باید در ایجاد موقعیت پیک اند رول بهترین باشد.
 • شمارۀ 5 باید بهترین سانتر باشد و بتواند سد کند و خیلی سریع به سمت سبد برود.
 • ترجیحاً، شمارۀ 2 و 4 از گوشه یک پرتاب سه امتیازی انجام دهند.

دستورالعمل ها:

موقعیت: بازی از موقعیت باکس شروع می شود.

 1. بازی با سد کردن 1 و 5 توسط 2 و 4 شروع میشود.
 2. بعد از سد کردن 2 و 4 به گوشه زمین می روند.
 3. شمارۀ 1 خود را کنار 4 می رساند و با سد کردن پاس را دریافت می کند در حالی که 5 به سمت 1 می آید تا با توپ سد کند.
 4. شمارۀ 3 خود را به گوشه موقعیت وین (wing) می رساند.
 5. به محض دریافت پاس توسط 1، 5 پیک اند رول را اجرا می کند.
 6. بازیکن 1 به وسط محوطه زیر سبد می رود تا گل بزند، یا به 5 که به سبد رسیده است پاس بدهد یا به یکی از بازیکنان که موقعیت شوت سه امتیازی دارند پاس بدهد.

نکات مربیگری:

 • هر سه بازیکن خارج از منطقۀ سبد باید آماده باشند تا در صورت رسیدن توپ شوت کنند.
 • بازیکن 5 باید خود را به مرکز محوطۀ سبد برساند تا سد کند. اگر رقیب برسد دفاع 5 بی فایده می شود و نمیتواند به درستی به 1 کمک کند.
 • بازیکن 5 باید پیک اند رول را با زاویۀ درست انجام دهد تا 1 بتواند به حلقه حمله کند.
 1. 45 استاک (45 Stack) (BLOB)

بررسی اجمالی:

با این هدف طراحی شده است که بعد از ایجاد یک سردرگمی با پاس توپ از پشت خط حرکت سه گام و سپس سد کردن یکی از بازیکن ها ایجاد شود.

بازیکنان کلیدی:

 • بازیکن شمارۀ 4 و 5 باید بتوانند زیر سبد گل بزنند.
 • شمارۀ 1 باید بتواند تصمیم های دست اتخاذ کند و توپ را دقیق پاس دهد.

دستورالعمل ها:

موقعیت: بازی با به خط شدن بازیکن ها پشت خط پرتاب آزاد شروع می شود.

 1. شمارۀ 2 با حرکت به گوشه بازی را آغاز می کند.
 2. همزمان با بازیکن 2، شمارۀ 3 هم به کنر محوطه می رود.
 3. به محض حرکت شمارۀ 2، بازیکن 4 به جایی که کمترین بلاک را دارد می رود درخواست توپ می کند، سپس سریع بر می گردد و بازیکن مدافع 5 را سد میکند.
 4. بازیکن 5 به سمت سبد می رود تا نزدیک شمارۀ 1 باشد، در حالی که 4 مدافع 5 را سد میکند منتظر است تا پاس را دریافت کند.
 5. شمارۀ 1 باید به بازیکنی پاس دهد که شانس گل زدن بیشتری دارد.

نکات مربیگری:

 • خیلی مهم است که بازیکن 4 بتواند در سد کردن مدافع 5 موفق ظاهر شود و در حالی که او پشت سرشان است گل بزند، هر چند مدافع 4 هم سعی میکند تا 5 را بگیرد.
 • شماره های 4 و 5 باید مواظب باشند که مدافعی از دتشان در نرود و حداقل یکی را سد کنند.
 • بازیکن 4 باید پشت به توپ سد کند. بعضی از بازیکن ها با ارتفاع زیاد سد می کنند که مدافع از زیر دست آن ها فرار می کند.
 • زمانی که شماره های 2 و 3 حرکت میکنند باید درخواست توپ کنند تا مدافعانشان هم با آن ها حرکت کنند.
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *