28 استراتژی بسکتبال برای غلبه بر هر دفاع – قسمت سوم

در قسمت اول و دوم این مقاله با اصول ابتدایی و 7 استراتژی بسکتبال متفاوت آشنا شدیم. آموختیم که استراتژی یا سِت پلِی های مورد بحث در این مطلب را می توان برای سنین و رده های متفاوتی به کار برد. اشاره کردیم که سِت پلی های توضیح داده شده در این مطلب به 4 بخش تقسیم می شوند؛ ست پلی های نفر به نفر، ست پلی های ناحیه ای 2-3، ست پلی های نفر به نفر بلوب و ست پلی های ناحیه ای 2-3 بلوب، این 4 بخش را تشکیل می دهند. همچنین واژه بلوب را برای شما توضیح دادیم.

در این بخش ادامه مقاله را پیگیری خواهیم کرد. ادامه مطلب را با بسکتفا همراه باشید.

استراتژی بسکتبال برای غلبه بر هر دفاع

ب) استراتژی‌ بسکتبال سیستم ناحیه ای 2-3

دفاع ناحیه ای 2-3 یکی از متداول ترین سیستم های دفاعی است که مربی ها اغلب به عنوان جایگزینی برای دفاع نفر به نفر انتخاب می کنند. شهرت این نوع دفاع به حدی است که به محض بردن نام دفاع ناحیه ای، مربی ها به یاد 2-3 می افتند. در این دفاع 2 بازیکن در نیم دایره بالای خط پنالتی از خط پرتاب آزاد محافظت می کنند. یک بازیکن در منطقه پرتاب آزاد و دو بازیکن نیز بیرون از آن و نزدیک به بلوک های خط AB قرار می گیرند. استراتژی هایی که در ادامه عنوان می کنیم، در مقابله با این سیستم دفاعی کاربرد خواهد داشت.

8. شعله 23

تشریح بازی

این استراتژی بسکتبال برای مقابله با دفاع ناحیه ای 2-3 فوق العاده است. توسط این بازی بهترین پرتابگر شما از طریق اسکرین شعله در ناحیه بال صاحب موقعیت پرتاب می شود.

بازیکنان کلیدی

 • شماره 2 باید بهترین بازیکن تیم شما باشد.
 • شماره 1 باید قادر به ارسال پاس دقیق از طریق اسکرین شعله باشد.
 • شماره 5 باید بتواند یک اسکرین مستحکم ایجاد کند.

نحوه اجرا

 • بازی با آرایش 1-3-1 شروع می شود. بازیکنی از شما که می تواند از کناره ها پرتاب کند در همان طرفی باید قرار گیرد که بهترین پرتابگر شما مستقر شده است.
 • شماره 1 چند بار توپ را دریبل کرده و سپس به شماره 2 در بال پاس می دهد. شماره 1 در قوس بالای زمین باقی می ماند.
 • شماره 2 بلافاصله توپ را به شماره 4 در گوشه زمین پاس می دهد.
 • شماره 4 توپ را به عقب و شماره 2 برمی گرداند و مدافع خود را به سمت سبد می کشاند.
 • شماره 2 توسط 2 یا 3 دریبل به سمت قوس بالای زمین رفته و مدافع شماره 2 حریف را مجبور به تعقیب خود می کند.
 • شماره 2 سپس به شماره 1 در قوس بالای زمین پاس می دهد.
 • شماره 5 بلافاصله اسکرین شعله را برای شماره 2 برپا می کند.
 • در همین هنگام شماره 4 مدافع شماره 4 حریف را با خود به سمت سبد می کشاند و توسط اسکرین مانع از جلوگیری مدافع شماره 4 از پرتاب می شود.
 • شماره 2 توسط اسکرین شعله استفاده می کند و شماره 1 نیز توپ را به 2 می رساند تا اقدام به پرتاب 3 امتیازی کند.

نکات ضروری

 • اسکرین شعله توسط شماره 5 باید سریع ایجاد شود تا مدافع شماره 2 از زنجیره دفاعی خارج شود.
 • این بازی تنها یک یا دو بار در هر بازی می تواند مدافعین را فریب دهد، به همین سبب باید آن را برای تنگنا نگه دارید.

9. لاب 32

تشریح بازی

این بازی به گونه ای است که هدف آن رساندن توپ به بازیکن حاضر در ناحیه پیرامون توسط یک پاس لاب (قوسی شکل از بالای سر) است. ابتدا دفاع را از پیش رو برداشته و سپس مدافع پست پایین سمت ضعیف را اسکرین کرده تا از این طریق فضا برای پاس لاب فراهم شود.

بازیکنان کلیدی

 • گارد رأس که بتواند پاس لاب فوق العاده ارسال کند.
 • یک بازیکن باکیفیت در ناحیه پیرامون که توانایی دریافت صحیح پاس لاب را داشته باشد و بتواند آن را به یک اسلم دانک عالی تبدیل کند.

نحوه اجرا

 • 3 بازیکن شما در خارج و 2 بازیکن نیز در داخل قوس 3 امتیازی مستقر می شوند.
 • بازیکن شماره 1 توپ را به یکی از بازیکنان بال پاس می دهد. بازیکنی که پاس لاب را دریافت می کند. این بازیکن نباید بازیکنی باشد که پاس لاب را دریافت می کند. در این مثال شماره 2 پاس را دریافت می کند و شماره 3 نیز بعداً دریافت کننده پاس لاب خواهد بود.
 • هم‌زمان با اینکه شماره 2 توپ را به گوشه زمین دریبل می کند، شماره 3 نیز به گوشه مقابل رفته و از دید مدافعین خارج می شود.
 • شماره 2 توپ را به شماره 1 در بال پاس می دهد.
 • در این زمان که مدافعین به یک سمت زمین متمایل شده اند، شماره 5 در پشت مدافع شماره 4 مستقر می شود و با ایجاد تماس او را به سمت بالای زمین متمایل می کند. بدین ترتیب فضای خالی بین او و خط عرضی ایجاد می کند.
 • شماره 3 از این فضا استفاده کرده و با قدرت از بین خط عرضی و شماره 5 به سمت سبد برش می زند. شماره 1 نیز پاس لاب را برای 3 ارسال کرده تا با یک اسلم دانک برای تیم امتیازآوری کند.

نکات ضروری

 • این بازی تنها یک یا دو بار در هر بازی می تواند مدافعین را فریب دهد، به همین سبب باید آن را برای تنگنا نگه دارید.

10. چرخش روی خط عرضی

تشریح بازی

هدف سیستم ناحیه ای 2-3 به دست آوردن موقعیت پرتاب میانه یا 3 امتیازی است. توسط این بازی می توانید مدافع خط عرضی را مجبور به دفاع در ناحیه بال کنید.

بازیکنان کلیدی

 • شماره 4 شما باید توانایی پرتاب میانه یا پرتاب 3 امتیازی را داشته باشد.
 • شماره 5 شما باید قادر به برپایی اسکرین مستحکم باشد.

نحوه اجرا 

 • 4 بازیکن شما در خارج قوس 3 امتیازی و یک بازیکن نیز نزدیک بلوک جایگیری می کنند.
 • شماره 1 با پاس دادن توپ به بال بازی را شروع می کند. پاس باید به بازیکن بالی داده شود که بازیکن دیگر شما در گوشه زمین قرار دارد. در این مثال 1 به 3 پاس می دهد و شماره 4 نیز در گوشه مستقر است.
 • 3 بلافاصله به 1 پاس می دهد که اکنون چند قدم به سمت راست زمین متمایل شده است.
 • هم‌زمان شماره 2 از بال مقابل به سمت بالای زمین حرکت می کند تا فضای کافی برای حرکت شماره 3 را فراهم کند.
 • شماره 3 تمام عرض زمین را از پشت سر مدافعین ناحیه بالا طی کرده و به بال سمت مقابل می رود.
 • شماره 1 به شماره 2 و سپس شماره 2 به شماره 3 پاس می دهد.
 • از آنجایی که مدافع شماره 2 از بازیکن شماره 2 شما در بالای زمین دفاع می کند، مدافع شماره 3 حریف نیز باید کلوزآوت را انجام داده و از شماره 3 شما در ناحیه در بال محافظت کند تا موقعیت پرتاب به وجود نیاید.
 • شماره 5 برای مدافع شماره 5 اسکرین ایجاد می کند و شماره 4 نیز هم‌زمان از نزدیک خط عرضی به سمت دیگر زمین رفته و در گوشه نزدیک انتظار پاس را خواهد داشت.
 • شماره 3 به شماره 4 پاس می دهد تا اقدام به پرتاب میانه یا پرتاب 3 امتیازی کند.

نکات ضروری

 • شماره 5 نباید به شکلی عمل کند که حریف متوجه اقدام به اسکرین او شود. در غیر این صورت شماره 5 حریف سریع وارد عمل شده و با جلوگیری از اسکرین، جایگاه خود را مستحکم کرده و از رسیدن پاس به 4 جلوگیری می کند.
 • شماره 4 باید به سرعت از اسکرین استفاده کرده و با قدرت در جایگاه خود مستقر شود تا پس از دریافت پاس به پرتاب و امتیاز گیری منجر شود.
 • اگر می خواهید از این استراتژی استفاده کنید، حتماً چندین بار آن را تمرین کنید.

11. دوطرفه

تشریح بازی

توسط این استراتژی بسکتبال بهترین پرتابگر شما صاحب موقعیت پرتاب خواهد شد. بازی با حرکت مهره های مدافعین شروع شده و سپس پرتابگر شما از طریق اسکرین دوطرفه توپ را دریافت کرده و اقدام به پرتاب خواهد کرد.

بازیکنان کلیدی

 • شماره 2 باید بهترین پرتابگر تیم شما باشد.
 • شماره 1 باید در زمان دقیق پاس را به پرتابگر ارسال کند.

نحوه اجرا

 • شماره 1 با چند بار دریبل کردن، توپ را به کسی که بهترین پرتاب را در تیم انجام می دهد (در اینجا شماره 2 در بال)، می سپارد.
 • 2 توپ را به شماره 1 در بالای زمین پاس می دهد.
 • شماره 2 بلافاصله پس از دادن پاس از پشت مدافعین حرکت کرده و به حدود گوشه نزدیک سمت دیگر زمین می رود. شماره 1 نیز با توپ حرکت کرده و زاویه پاس مناسب را پیدا خواهد کرد.
 • هم‌زمان با دویدن شماره 2، شماره 3 و 4 اسکرین دوطرفه برای مدافع 4 حریف ایجاد می کنند.
 • سپس شماره 1 توپ را به 2 پاس می دهد تا با یک پرتاب ساده توپ را به گل تبدیل کند.

نکات ضروری

 • این بازی می تواند در هر سمتی از زمین اجرا شود.
 • بسته به میزان مهارت و سن بازیکن پرتابگر شما، می تواند پرتاب میانه 2 امتیازی یا پرتاب 3 امتیازی انجام دهد.

12. تجمع با اسکرین

تشریح بازی

این بازی به شکلی طراحی شده که تیم شما از طریق تجمع بازیکنان شما در یک سمت زمین، در یکی از بال ها یا گوشه های زمین صاحب پرتاب 3 امتیازی شود. از آنجایی که دفاع ناحیه ای بر محافظت از یک ناحیه (نه بازیکن) مشخص استوار است، با تجمع بازیکنان شما در یک سمت، بازیکنان ناحیه خود را رها نمی کنند. بدین ترتیب 2 مدافع آن‌ها از 3 مهاجم شما دفاع خواهد کرد.

بازیکنان کلیدی

 • گارد رأس شما (1) باید توانایی تصمیم گیری بالایی داشته باشد. این بازیکن باید توانایی پرتاب شناور را نیز داشته باشد.
 • دو بازیکن که توانایی به ثمر رساندن پرتاب 3 امتیازی با درصد موفقیت بالا را داشته باشند. در این مثال شماره 2 و 3 مدنظر ما است.

نحوه اجرا

 • چیدمان 1-3-1 در این بازی نیاز است.
 • شماره 1 شما توپ را به یکی از بال های زمین دریبل می کند تا مدافع شماره 1 حریف را به سمت بال زمین متمایل کند.
 • هم‌زمان شماره 3 به سمت گوشه رفته تا فضای بیشتری به شماره 1 در بال بدهد.
 • شماره 5 از پست بالا بیرون آمده و از پشت سر مدافع شماره 1 برای او اسکرین ایجاد می کند.
 • شماره 1 از اسکرین استفاده کرده و به سمت پست بالا یورش می برد. اگر شماره 2 حریف برای محافظت از او وارد عمل نشود، شماره 1 می تواند با یک پرتاب شناور کار را تمام کند. در غیر این صورت موارد ادامه مطلب رخ می دهد.
 • هم‌زمان با اینکه شماره 1 از اسکرین شماره 5 استفاده می کند، شماره 3 از نزدیک خط عرضی به گوشه سمت دیگر زمین برش می زند.
 • اگر شماره 2 حریف از پرتاب شناور شماره 1 جلوگیری کرد، به شماره 2 در بال پاس می دهد که احتمالاً آماده پرتاب 3 امتیازی است.
 • در این حالت تنها مدافعی که احتمالاً برای شماره 2 مزاحمت ایجاد می کند، شماره 4 حریف است که کلوزآوت کرده و از پرتاب 3 امتیازی جلوگیری می کند. در این صورت شماره 2 بلافاصله به شماره 3 در گوشه پاس می دهد تا او اقدام به پرتاب 3 امتیازی کند.
 • هنگام پرتاب، شماره 1 بلافاصله عقب نشینی کرده و از احتمال ضدحمله جلوگیری می کند.

نکات ضروری

از آنجایی که هردو بال شما در موقعیت پرتاب خواهند بود، اهمیتی ندارد که این بازی در کدام سمت زمین اجرا شود.

 • شماره 4 در هر سمتی می تواند بازی را شروع کند اما بلافاصله پس از تغییر ناحیه و به اصطلاح برگردان توپ، باید به سمت توپ حرکت کند.
 • شماره 4 و 5 باید پس از پرتاب اقدام به ریباند توپ کنند.

13. پرشی

تشریح بازی

پاس پرشی پاسی است که چندین بازیکن هم تیمی شما را نادیده گرفته و به هم تیمی شما با فاصله زیاد داده می شود. معمولاً این پاس از بالای سر چند مدافع حریف داده می شود. در این بازی نیز هدف این است که توسط یک پاس پرشی یکی از هم تیمی های خود را در گوشه زمین صاحب موقعیت پرتاب 3 امتیازی کنید. از آنجایی که ارسال پاس پرشی مانند پرتاب 3 امتیازی نیازمند قدرت بدنی بالایی است، احتمالاً بازیکنان کم سن و سال نتوانند این بازی را به اجرا بگذارند و برای بازیکنان دبیرستان و بالاتر مناسب خواهد بود.

بازیکنان کلیدی

 • شماره 3 باید قادر به ارسال پاس پرشی قدرتمند باشد.
 • شماره 2 باید بهترین پرتابگر 3 امتیازی تیم باشد.

نحوه اجرا

 • آرایش تیم شما به صورت 1-3-1 خواهد بود و بازیکن پست پایین شما باید در سمتی از زمین مستقر شود که بهترین پرتابگر 3 امتیازی شما در آن سمت قرار دارد.
 • شماره 1 به شماره 3 در بال پاس می دهد.
 • شماره 5 در پشت سر مدافع شماره 3 اسکرین ایجاد می کند.
 • شماره 2 به گوشه زمین رفته و از اسکرین شماره 5 استفاده می کند.
 • شماره 3 یک پاس پرشی قدرتمند برای 2 فرستاده و او نیز اقدام به پرتاب 3 امتیازی می کند.

نکات ضروری

 • ایجاد اسکرین توسط شماره 5 نباید سریع باشد و باید دقیقاً قبل از ارسال پاس پرشی باشد. اگر اسکرین سریع ایجاد شود، دفاع به ماجرا پی برده و از اسکرین خارج می شود.

14. سوینگر

تشریح بازی

هدف این بازی ایجاد پیک اند رول برای گارد رأس شما در قوس بالای زمین است. پس از اجرای پیک اند رول، گارد نوک شما دارای گزینه های فراوانی خواهد بود که از طریق آن تیم را صاحب موقعیت پرتاب کند.

بازیکنان کلیدی

 • شماره 1 باید دارای قدرت تصمیم گیری بالایی باشد.
 • شماره 5 باید توانایی ایجاد اسکرین مستحکم باشد.
 • شماره 3 باید از قدرت پرتاب 3 امتیازی بالایی برخوردار باشد.

نحوه اجرا

 • چیدمان تیم با آرایش 1-3-1 خواهد بود. گارد رأس شما باید توانایی تصمیم گیری بالایی داشته باشد.
 • شماره 1 توپ را به شماره 2 در بال پاس می دهد تا مدافعین را به آن سمت منحرف کند.
 • هنگامی که مدافعین به سمت بال متمایل شدند، شماره 2 توپ را به شماره 1 در بالای زمین برمی گرداند.
 • هنگام ارسال پاس، شماره 5 در پشت مدافع 2 اسکرین ایجاد می کند.
 • شماره 1 بلافاصله از اسکرین استفاده کرده و به سمت سبد حمله می کند.
 • هم‌زمان با حمله 1 به سمت سبد، شماره 3 به گوشه زمین می رود. شماره 4 در نزدیک خط عرضی حرکت کرده و مترصد پیدا کردن روزنه ای در دفاع خواهد بود.
 • بسته به عکس العمل دفاع، بازیکن شماره 1 شما اکنون دارای 3 گزینه است: اگر مدافعی برای دفاع از او وارد عمل نشد، اقدام به پرتاب می کند؛ اگر مدافع شماره 4 برای دفاع وارد عمل شد، توپ را به شماره 3 پاس می دهد تا از گوشه زمین اقدام به پرتاب 3 امتیازی کند؛ اگر شماره 5 برای دفاع اقدام کرد، توپ را با زدن به زمین به شماره 4 تیم خود پاس داده تا اقدام به پرتاب زیر تور کند.

نکات ضروری

 • شماره 5 باید با زاویه صحیح اسکرین ایجاد کند تا شماره 1 به سادگی قادر به حرمت به سمت سبد باشد.
 • حالت بدن شماره 4 و 5 باید پایین باید تا به محض دریافت اقدام به پرتاب کنند. حالت استاندارد ایستادن بسکتبال را به خود بگیرید.

در اینجا به پایان بخش سوم این مقاله می رسیم. در بخش چهارم نیز ادامه استراتژی ها را پیگیری خواهیم کرد. نظرات و ایده های خود را در خصوص این بخش با ما در میان بگذارید. کدام از این ست پلی ها را تابه‌حال اجرا کرده اید؟ آیا با ست پلی میانه خوبی دارید؟ ست پلی مورد علاقه شما در میان این موارد کدام است؟

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *