28 استراتژی بسکتبال برای غلبه بر هر دفاع – قسمت چهارم

در قسمت اول و دوم و سوم این مقاله با اصول ابتدایی و 14 استراتژی بسکتبال متفاوت آشنا شدیم. آموختیم که استراتژی یا سِت پلِی های مورد بحث در این مطلب را می توان برای سنین و رده های متفاوتی به کار برد. اشاره کردیم که سِت پلی های توضیح داده شده در این مطلب به 4 بخش تقسیم می شوند؛ ست پلی های نفر به نفر، ست پلی های ناحیه ای 2-3، ست پلی های نفر به نفر بلوب و ست پلی های ناحیه ای 2-3 بلوب، این 4 بخش را تشکیل می دهند. همچنین واژه بلوب را برای شما توضیح دادیم.

در این بخش ادامه مقاله را پیگیری کرده و مابقی ست پلی های سیستم نفر به نفر بلوب را توضیح می دهیم. ادامه مطلب را با بسکتفا همراه باشید.

استراتژی بسکتبال برای غلبه بر هر دفاع

ج) استراتژی های سیستم نفر به نفر بلوب

دفاع نفر به نفر به نوعی دفاع گفته می شود که هر نفر در تیم مسئول دفاع و زیر نظر گرفتن یک نفر از تیم مقابل می شود. اعضای تیم باید در کار دفاعی با یکدیگر همکاری داشته باشند و تاکتیک های دفاعی را پیاده کنند اما هر نفر به صورت خاص باید مراقب یک نفر از مهاجمین تیم حریف باشد. بلوب نیز یک کلمه اختصاری کوتاه شده عبارت (BaseLine Out of Bounds) به معنی «محوطه پشت خط عرضی» است. هنگامی که تیمی در حال هجوم است و توپ را از پشت خط عرضی تیم مدافع با شروع مجدد به داخل زمین می فرستد، این نوع شروع مجدد توسط مهاجمین از پشت خط عرضی را اصطلاحاً بلوب می گویند.

در ادامه استراتژی هایی را پی می گیریم که در مقابله با دفاع نفر به نفر و هنگام موقعیت بلوب اجرا می شوند.

15. فلکس 4 پایین

تشریح بازی

4در این استراتژی بسکتبال بازیکن شما نزدیک به خط عرضی مستقر می شوند. توپ به بازیکن مرکزی شما در قوس بالای زمین پاس داده می شود. در نهایت نیز دو موقعیت فوق العاده پرتاب ایجاد خواهد شد.

بازیکنان کلیدی

 • بهترین پرتابگر شما باید توپ را وارد زمین کنید.
 • بهترین بازیکن پست شما باید از بیرون قوس 3 امتیازی و سمت توپ بازی را شروع کند.

نحوه اجرا

 • تیم آرایش 4 پایین به خود گرفته و بازیکنان بزرگ شما در سمت توپ مستقر می شوند.
 • شماره 4 با سمت بالای زمین رفته و پاس لاب را از شماره 2 دریافت می کند.
 • شماره 3 یک ثانیه تأخیر کرده و سپس به بالای قوس رفته و از شماره 4 پاس را دریافت می کند.
 • شماره 2 به داخل زمین آمده و اسکرین فلکس را برای شماره 5 ایجاد می کند. شماره 5 از طریق اسکرین فلکس به سمت سبد برش می زند و در انتظار پاس و سپس پرتاب زیر سبد خواهد بود.
 • شماره 4 برای شماره 2 اسکرین ایجاد می کند. این عمل را اسکرین برای اسکرینر می گویند چراکه خود شماره 2 در حال اسکرین است.
 • شماره 2 به سمت قوس بالای زمین رفته و در صورت نیاز پاس را از 3 دریافت کرده و اقدام به پرتاب 3 امتیازی خواهد کرد.

نکات ضروری

 • شماره 3 باید توانایی تصمیم گیری هوشمندانه را داشته باشد.
 • تمام بازیکنان باید اسکرین های مستحکم و قابل اعتماد ایجاد کنند.

16. دروازه جعبه ای

تشریح بازی

در این استراتژی بسکتبال بازی با آرایش جعبه ای شروع می شود. بهترین پرتابگر شما برای بازیکن مرکزی شما اسکرین از پشت ایجاد می کند تا فضای پرتاب زیر تور را برای او فراهم کند. بازیکنی که اسکرین را انجام داده، سپس اسکرین دروازه ای را جهت دریافت توپ و پرتاب از طریق بال مهیا می کند. بازی با پست آپ توسط بازیکن مرکزی به پایان می رسد.

بازیکنان کلیدی

 • بهترین پرتابگر تیم باید در بلوک پایین سمت ضعیف بازی را شروع کند.
 • بهترین بازیکن پست آپ شما باید در زانوی سمت ضعیف مستقر شود.
 • گارد رأس نیز باید بازی را به جریان بیندازد.

نحوه اجرا

 • بازی با آرایش جعبه ای شروع می شود.
 • شماره 2 برای شماره 5 اسکرین از پشت مهیا می کند که به سمت سبد برش زده و در انتظار توپ است.
 • هم‌زمان با ایجاد اسکرین توسط 2، شماره 3 مقداری به سمت بالا حرکت می کند. نباید این حرکت سریع باشد که مدافعین نقشه شما را بخوانند.
 • شماره 2 بلافاصله پس از ایجاد اسکرین برای شماره 5، از طریق اسکرین دروازه ای به وسیله 3 و 4 به سمت بال جناح دیگر رفته و در انتظار پاس خواهد بود.
 • پس از اسکرین، شماره 3 و 4 به سمت بالای قوس می روند.
 • شماره 1 به داخل زمین آمده و برای شماره 5 اسکرین عرضی ایجاد می کند.

نکات ضروری

 • دلیل اینکه گارد رأس توپ را به جریان می اندازد این است که اسکرین عرضی روی مدافع کوچک حریف اجرا می شود.

17. دروازه فلاپی جعبه ای

تشریح بازی

بازیکن توپ را به داخل زمین پاس داده و سپس به مرکز ناحیه رنگی می رود؛ جایی که برای او در یک سمت زمین اسکرین دروازه ای و در سمت دیگر اسکرین عادی ایجاد شده است.

بازیکنان کلیدی

بهترین پرتابگر شما باید توپ را به جریان بیندازد.

نحوه اجرا

 • آرایش تیم شما به صورت جعبه ای خواهد بود و بهترین پرتابگر شما توپ را به داخل زمین پاس می دهد.
 • شماره 4 از بلوک پایین به سمت بیرون حرکت کرده و توپ را دریافت می کند.
 • شماره 4 توپ را به 3 پاس می دهد و او نیز بلافاصله توپ را به شماره 1 پاس می دهد.
 • در همین حال شماره 2 به مرکز ناحیه رنگی رفته است.
 • 3 و 4 در ناحیه بلوک برای او اسکرین دروازه ای ایجاد می کنند.
 • شماره 1 باید توسط دریبل توپ، موقعیت و زاویه پاس مناسب فراهم کند.
 • اگر مدافعین از اسکرین دروازه ای جلوگیری کردند، شماره 5 در بلوک سمت دیگر اسکرین ایجاد می کند.
 • در نهایت نیز شماره 1 توپ را به شماره 2 جهت پرتاب پاس می دهد.

نکات ضروری

 • به دلیل سادگی در اجرا، این بازی برای بسکتبال پایه عالی است.

18. دوک

تشریح بازی

توسط این بازی می توانید موقعیت پرتاب میانه و 3 امتیازی عالی به دست آورید.

بازیکنان کلیدی

 • شماره 1 و 2 و 3 شما باید توانایی پرتاب دور از سبد را داشته باشند.
 • شماره 2 باید بهترین بازیکن شما در پیک اند رول باشد.
 • شماره 5 باید بهترین بازیکن پست شما باشد.
 • شماره 4 باید بالاترین توانایی را در اسکرین داشته باشد.

نحوه اجرا

 • یک بازیکن شما روی خط پرتاب آزاد مستقر می شود. 2 بازیکن شما روی بلوک های زمین و بازیکن دیگر در میانه آن‌ها قرار می گیرد.
 • شماره 5 برای شماره 3 اسکرین ایجاد می کند تا او از این طریق به گوشه زمین برود.
 • یک ثانیه بعد، شماره 4 برای شماره 1 اسکرین برپا می کند تا او به قوس بالای زمین برود.
 • شماره 4 بلافاصله برای شماره 2 اسکرین ایجاد می کند که از خارج زمین در حال رفتن به بال جناح مقابل است.

 • هنگامی که 2 به ناحیه پیرامون رسید، شماره 4 اسکرین عرضی نهایی را برای شماره 5 ایجاد می کند. از این به بعد دو گزینه خواهیم داشت: حالت اول، شماره 5 می تواند از داخل پاس را دریافت کرده و اقدام به پرتاب زیر تور یا پست آپ کند؛ در حالت دوم، شماره 5 می تواند به سمت بالا دویده و برای 2 اسکرین ایجاد کند. اکنون موقعیت پیک اند رول با فضای عالی در اختیار تیم شما است.

نکات ضروری

پس از هر پاس، تمام بازیکنان باید آماده دریافت و پرتاب باشند.

19. رَم رِد

تشریح بازی

بازی با آرایش جعبه ای شروع می شود و موقعیت های پرتاب زیادی از آن به دست می آید.

بازیکنان کلیدی

 • بهترین پرتابگر شما باید در زانوی سمت ضعیف قرار بگیرد.
 • بهترین بازیکن پیک اند رول شما باید توپ را به داخل ارسال کند.
 • بازیکن پست که می خواهید از طریق اسکرین انتخاب (پیک) کنید، باید در بلوک سمت توپ مستقر شود.

نحوه اجرا

 • بازی با آرایش جعبه ای شروع می شود.
 • شماره 5 به سمت پست بالا رفته و با 4 اسکرین دوگانه ایجاد می کند.
 • شماره 2 از اسکرین دوطرفه استفاده کرده و به سمت دیگر می رود تا توپ را دریافت کند.
 • اگر مدافع آن‌ها از پاس جلوگیری کرد، شماره 5 به سمت سبد رفته تا توپ را دریافت و اقدام به پرتاب زیر سبد کند.
 • شماره 3 چند قدم به سمت سبد رفته و سپس بلافاصله به گوشه زمین می رود. وی برای دریافت پاس فریاد می زند تا مدافع به سمت او متمایل شود و مرکز زمین خلوت شود.
 • اگر موقعیت مناسب گل فراهم نبود، شماره 1 توپ را به 2 پاس می دهد.
 • شماره 4 و 5 بلافاصله اسکرین دولایه را برای 1 ایجاد می کنند که در حال حرکت به سمت بالای زمین است.
 • شماره 2 پس از چند دریبل، توپ را به 1 پاس می دهد.
 • شماره 4 بلافاصله روی مدافع شماره 5 اسکرین ایجاد می کند. 5 به سمت قوس بالا رفته تا برای 1 اسکرین ایجاد کند.
 • شماره 4 به گوشه نزدیک سمت ضعیف رفته و بازیکنان بال بهترین زاویه را برای حمله او فراهم می کنند.
 • شماره 1 از اسکرین شماره 5 استفاده کرده و به سبد یورش می برد.

نکات ضروری

ایجاد اسکرین قدرتمند توسط بازیکنان اهمیت زیادی دارد.

20. دوگانه توده ای

تشریح بازی

یکی از بهترین بازی های بسکتبال است که بهترین پرتابگر شما را در موقعیت پرتاب میانه یا 3 امتیازی در ناحیه بال قرار می دهد.

بازیکنان کلیدی

 • شماره 2 بهترین پرتابگر شما خواهد بود.
 • شماره 1 باید گارد رأس شما باشد.

نحوه اجرا

 • بازیکنان در چیدمان توده ای در زمین قرار می گیرند. بازیکن شماره 1 (گارد رأس) استثنا است و روی زانوی سمت ضعیف مستقر می شود.
 • شماره 4 به ناحیه پیرامون رفته و پاس را از شماره 3 دریافت می کند.
 • شماره 2 مقداری به سمت داخل و زیر سبد رفته و با درخواست توپ، مدافع خود را به این ناحیه می کشاند.
 • شماره 3 پس از به جریان انداختن بازی به بال سمت ضعیف زمین می رود.
 • شماره 1 به سمت قوس بالای زمین رفته و توپ را از شماره 4 دریافت می کند.
 • شماره 1 باید چند بار توپ را دریبل کرده و به سمت دیگر زمین حرکت کند. بدین ترتیب مدافعین به سمت مرکز و دیگر زمین متمایل می شوند و امکان پاس به شماره 2 فراهم می شود. شماره 4 و 5 بلافاصله اسکرین دولایه برای شماره 2 ایجاد می کنند.
 • شماره 2 بیرون آمده و توپ را از شماره 1 دریافت می کند. بسته به سطح توانایی و موقعیت بازیکنان، نسبت به پرتاب میانه یا 3 امتیازی اقدام خواهد کرد.

نکات ضروری

شماره 1 دریبل فیک را به سمت شماره 1 انجام می دهد تا بازیکنان تصور کنند که قصد پاس به او را دارد و به آن سمت متمایل شوند.

21. دو نفر داخل

تشریح بازی

هدف این بازی رساندن توپ به یکی از بازیکنان پست داخل ناحیه رنگی است. بازیکنان گارد نیز وظیفه مشغول کردن مدافعین خود را خواهند داشت.

بازیکنان کلیدی

 • بهتر است تیم شما دارای بازیکنان پست عالی باشد.
 • هرکدام از بازیکنان شما نیز که به لحاظ قد بر مدافع مستقیم خود برتری دارد، برای این بازی مناسب خواهد بود.
 • بهترین پاسور تیم باید توپ را از بیرون زمین به جریان بیندازد.

نحوه اجرا

 • آرایش تیم به صورت جعبه ای خواهد بود. 2 بازیکن پست شما روی بلوک مستقر شده و 2 گارد رأس نیز روی زانوها جایگیری می کنند.
 • شماره 4 با ایجاد اسکرین برای شماره 1 بازی را شروع کرده و شماره 1 به گوشه زمین می رود.
 • هم‌زمان شماره 2 به بیرون رفته و در راستای خط AB درخواست توپ می کند تا مدافع خود را به آن سمت متمایل کند.
 • شماره 5 یک تا دو ثانیه صبر کرده و سپس با عبور از مرکز برای مدافع بازیکن شماره 4 یک اسکرین مستحکم ایجاد می کند.
 • شماره 4 با استفاده از اسکرین به سمت ضعیف سبد رفته و در انتظار توپ خواهد بود.
 • اگر مدافع بازیکن شماره 5 از دریافت پاس خودداری کرد، شماره 4 باید به گوشه نزدیک رفته و فضا را برای شماره 5 خالی کند.
 • شماره 5 به نزدیک سبد می رود و در انتظار دریافت پاس از شماره 3 خواهد بود.

نکات ضروری

شماره 1 و 2 باید پس از برش، درخواست توپ کنند. حتی اگر امکان دریافت توپ وجود نداشته باشد، با این کار می توانند مدافعین را به سمت خود بکشانند.

در اینجا به پایان بخش چهارم این مقاله می رسیم. در بخش پنجم نیز ادامه استراتژی ها را پیگیری خواهیم کرد. نظرات و ایده های خود را در خصوص این بخش با ما در میان بگذارید. کدام از این ست پلی ها را تابه‌حال اجرا کرده اید؟ آیا با ست پلی میانه خوبی دارید؟ ست پلی مورد علاقه شما در میان این موارد کدام است؟

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *