• صفحه خانگی
 • >
 • مقالات
 • >
 • 10 تمرین بسکتبال برای مدافعان (شوتینگ گارد، دریبل و سه گام) – بخش دوم

10 تمرین بسکتبال برای مدافعان (شوتینگ گارد، دریبل و سه گام) – بخش دوم

تمرین بسکتبال

6. عالی ترین ها

چگونگی انجام تمرین ها:

یک بازیکن از نزدیک ترین نقطه نزدیک به سبد پروسه ی پرتاب را شروع می کند و سپس پیشروی می کند. تعداد مشخصی از حرکت های سریع باید پیش از شروع حرکت برگشت ایجاد شود.

هدف:

این یک تمرین بسکتبال بزرگ برای شروع است. این تمرین بر تکنیک پرتاب صحیح با پرتاب نزدیک به سمت حلقه تمرکز می کند.

شما به دو چیز نیاز خواهید داشت:

یک سبد

یک توپ بسکتبال

آموزش ها:

 1. از فاصله ی 3 فوتی سبد، پرتاب کنید تا 10 حرکت سریع به طور کامل انجام دهید.
 2. از فاصله ی 5 فوتی سبد، پرتاب کنید تا 7 حرکت سریع به طور کامل انجام دهید.
 3. از فاصله ی 10 فوتی سبد، پرتاب کنید تا 5 حرکت سریع به طور کامل انجام دهید.
 4. از فاصله ی 15 فوتی سبد، (خط پرتاب پنالتی) پرتاب کنید تا 3 حرکت سریع به طور کامل انجام دهید تا تمرین عالی ترین های تان تکمیل شود.

تغییرات:

موقعیت های پرتاب: می توانید در وسط منطقه ی مستطیل پرتاب آزاد شروع کنید، و در طول زمین به سمت خط پرتاب پنالتی پیشروی می کند، و با هر پرتاب، موقعیت را عوض می کند، و در همان مسافت باقی می مانید تا اینکه مجموعه ای از پرتاب ها ساخته شود.

پرتاب های ایجاد شده: بجای شمردن حرکت های سریع، بازیکنان جوان و بی تجربه می توانند پرتاب های منظم را بشمارند.

نکات مربیگری:

هدف داشتن پرتابی کامل و درست از هر نقطه است.

مطمئن شوید که در تمرین بسکتبال به اندازه ی کافی بازو هایتان را جهت پرتاب می کشید، مچتان را می چرخانید، و برای هر پرتاب روی نوک پاهایتان بلند می شوید.

تمرین کامل برای یادگیری اینکه چگونه با تکنیک عالی پرتاب کنید

 7. مثبت / منفی

چگونگی انجام تمرین ها:

از روی منطقه ی 3 امتیازی شروع کنید، بازیکن در این تمرین پرتاب آزاد انجام می دهد، هنگامی که پرتاب آزاد می سازند یک امتیاز بدست می آورند. اما هنگامی که یک پرتاب آزاد را از دست می دهند، دو امتیاز از دست می دهند.

شما به دو چیز نیاز خواهید داشت:

یک سبد

یک توپ بسکتبال

آموزش ها:

 1. بازیکن پرتاب کننده بازی را از روی منطقه ی 3 امتیازی شروع می کند.
 2. پرتاب آزاد را شروع کنید. مطمئن شوید که مراحل روتین پرتاب آزاد را پیش از هر پرتاب کامل انجام می دهید.
 3. برای هر پرتاب، یک امتیاز به مجموع امتیازاتشان اضافه می شود.
 4. برای از دست دادن هر پرتاب، دو امتیاز از مجموع امتیازاتشان کم می شود.
 5. هدف رسیدن به امتیاز 10 پیش از سقوط به امتیاز 0 است.

تغییرات:

امتیاز شروع: تعداد امتیاز شروع بسته به سن و سطح مهارت می باشد.

مثبت / منفی: تعداد امتیازات اضافه شده یا کسر شده از پرتاب بدست آمده یا از دست رفته به سطح مهارت و سن بازیکن بستگی دارد.

امتیازات هدف: تغییر تعداد امتیازاتی که پرتاب می کنند به سن و سطح مهارت بستگی دارد.

نکات مربی گری:

از وقت تان استفاده کنید و مطمئن شوید که مراحل روتین پرتاب آزاد را در هر پرتاب کامل انجام می دهید. درست مثل یک بازی واقعی.

بر روی مراحل روتین پرتاب تان تمرکز کنید. بهترین تان را ارائه کنید بدون اینکه با فشار بر پرتاب های تان تمرکز کنید.

 

 8. دریبل دو تایی ایستا در تمرین بسکتبال

چگونگی انجام تمرین ها:

یک بازیکن چندین در تمرین بسکتبال چند دریبل دوتایی در 5 دقیقه انجام می دهد.

هدف:

این تمرین دریبل دوتایی همکاری میان چشم و دست، مهارت دریبل و احساس در قبال بسکتبال را ارتقا می دهد. انجام آن پیش از تمرین یا بازی عالی است.

شما به دو چیز نیاز خواهید داشت:

دو توپ بسکتبال

یک منطقه ی کوچک. یا سالن بسکتبال، راهروی خانه و غیره.

آموزش ها:

تمرین ها را از لیست زیر انتخاب کرده و به مدت 30 تا 45 ثانیه انجام دهید.

الف. امتیاز دوبل در ارتفاع قوزک پا

هر دو توپ را با ارتفاع قوزک پا دریبل کنید

ب. امتیاز دوبل در ارتفاع میان تنه

هر دو توپ را با ارتفاع میان تنه دریبل کنید

ج. امتیاز دوبل در ارتفاع شانه ها

هر دو توپ را با ارتفاع شانه ها دریبل کنید

د. امتیاز دوبل جایگزین

در یک ارتفاع راحت با توپ ها، دریبل کردن را جایگزین کنید

ه. یکی بالا/ یکی پایین

یکی از توپ ها را در ارتفاع از قوزک و دیگری را در ارتفاع شانه ها دریبل کنید

خ. دریبل دیوار دوبل

هر دو توپ را در مقابل دیوار در ارتفاع از شانه دریبل کنید.

ر. دریبل متقاطع دوبل در جلو

هر دو توپ را باهم در جلوی خودتان دریبل کنید.

ز. دریبل متقاطع دوبل در کنار

هر دو توپ را از عقب به جلو، در کنار خود دریبل کنید.

ژ. 3 دریبل دوبل متقاطع

هر دو توپ را سه بار دریبل کنید و سپس توپ ها را همزمان عبور دهید. 3 دریبل دیگر پیش از عبور دادن دوباره انجام دهید.

س. 3 دریبل از میان پاها / عبور دادن

هر دو توپ را 3 مرتبه دریبل کنید و سپس یک توپ را از جلوی خود و یک توپ را به طور همزمان از میان پاها عبور دهید.

ش. 3 دریبل از پشت / عبور دادن

هر دو توپ را 3 مرتبه دریبل کنید و سپس یک توپ را از جلوی خود عبور دهید و یک توپ را به طور همزمان از پشت خود عبور دهید

ص. دو توپ، ایستادن به شکل هشت

توپ را نزدیک به زمین نگه دارید، از دست راستتان جهت دریبل یک توپ دور پای راستتان و استفاده کنید و از دست چپ تان برای دریبل توپ دیگر دور پای چپ تان استفاده کنید.

ض. متوقف کردن

هر دو توپ را بالاتر از ارتفاع قوزک پا نگه دارید. هنگامی که به ارتفاع شانه رسیدید، هر دو توپ را kill کنید تا هر دوی آن را چند اینچ بالاتر از سطح زمین متوقف کنید، پیش از آنکه دوباره هر دو توپ را دریبل کنید.

مجموعا 5 دقیقه روی این مهارت ها کار کنید.

تغییرات:

زمان- شما می توانید طول تمرین را به مقدار زمانی که روی هر تمرین کار می کنید، تغییر دهید.

تمرین دریبل ایستا اگر تمرین با دو تا توپ نسبت به سطح بازیکن پیشرفته تر است، تمرین های مشابه را با یک توپ انجام دهید.

نکات مربی گری:

بهترین تان را انجام دهید و چشمانتان را در حین تمرین باز نگه دارید.

تمرین های بیشتر دریبل در اینجا است.

توپ را سخت به سمت زمین دریبل کنید.

هنگامی که اشتباه می کنید دل سرد نشید. این چیز خوبی است! این بدان معناست که شما خودتان را از نقطه ی صفر بیرون کشیده اید.

 

 9. پرتاب خودکشی

چگونگی انجام تمرین ها:

بازیکن همراه با توپ به شکل خودکشی می دود و یک پرتاب بالای خط پرتاب پنالتی انجام می دهد.

هدف:

این تمرین اساسا برای ارتقای سطح فیتنس انجام می شود، همچنین بر روی پرتاب، دریبل کار می کند و بر ایجاد موقعیت پرتاب به هنگام خستگی یا فشار تمرکز می کند.

شما به دو چیز نیاز خواهید داشت:

سالن بسکتبال با اندازه ی کامل

یک توپ بسکتبال

آموزش ها:

قوانین: باید یک پرتاب را از منطقه ی خط پرتاب پنالتی پس از هر بار گام اضافی انجام دهد: خط پرتاب پنالتی، نیمه ی زمین، خط پرتاب پنالتی حریف، خط عرضی زمین حریف.

 1. از روی خط عرضی همراه با توپ شروع کنید.
 2. به سمت خط پرتاب پنالتی دریبل کنید، بچرخید و یک پرتاب انجام دهید.
 3. اگر پرتاب را انجام داده اید، توپ را ریباند کنید، به سمت خط بعدی (نیم دایره) دریبل کنید، و برای یک پرتاب دیگر به سمت خط پرتاب پنالتی برگردید.
 4. اگر پرتاب را از دست دادید، باید توپ را ریباند کنید و دوباره پرتاب کنید.
 5. این تمرین ادامه می یابد تا اینکه 4 پرتاب بدست آید.

تغییرات:

نیاز نیست تا پرتاب بدست آورید: اگر فقط پرتاب های بدست آمده را می شمارید، در صورتی که پرتاب کننده ها ضعیف باشند، این تمرین ها روی بازیکنی که تقریبا 15 متر از زمین را می دود نتیجه می دهد. برای تسهیل کار، از آن ها بخواهید به سمت خط بعدی حرکت کنند حتی اگر پرتاب را از دست دادند.

مسافت پرتاب:‌ به جای استفاده از خط پرتاب پنالتی، برای موقعیت پرتاب از نیم دایره استفاده کنید.

نکات مربی گری:

بر روی کنترل توپ تان کار کنید، تنها از دست ضعیفتان جهت دریبل کردن در تمرین ها استفاده کنید.

این یک تمرین پر سرعت و شدید است. بازیکنان باید به هنگام عبور از میان خط ها بدوند.

تمرکز کنید و سعی کنید پس از پرتاب های از دست رفته مایوس نشوید.

 

 10. پرتاب سه امتیازی

چگونگی انجام تمرین ها:

بازیکن سه پرتاب مختلف از 5 جای زمین انجام می دهد. از هر موقعیت، بازیکن نیاز دارد تا قبل از رفتن به موقعیت بعدی، سه پرتاب انجام دهد.

هدف:

این تمرین بر روی تنوع پرتاب ها از محیط پیرامون تمرکز می کند. این تمرین شامل ایجاد فضا میان خود و دفاع حریف می باشد.

شما به سه چیز نیاز خواهید داشت:

یک سبد

یک توپ بسکتبال

یک بازیکن/ مربی/ و یکی از والدین جهت ریباند کردن توپ

آموزش ها:

 1. از کرنر شروع کنید، از روی نیم دایره با یک توپ
 2. باید 3 پرتاب را از این موقعیت پیش از حرکت به موقعیت بعدی انجام دهید.
 3. سه نقطه ی محل پرتاب:

الف. دریبل چپ

ب. دریبل راست

ج. گرفتن توپ و پرتاب

5 نقطه در سالن وجود دارد (کرنر، بال، بالای منطقه ی مستطیل پرتاب آزاد، بال مخالف، و کرنر مخالف). و شما باید این 3 پرتاب را از این موقعیت ها انجام دهید. مجموعا 15 پرتاب می شود.

تغییرات:

فاصله: بازیکنان جوان تر می توانند از فاصله ی متوسط شروع کنند، فاصله ی 15 فوتی تا سبد.

نکات مربی گری:

به شکل پرتاب تان توجه کنید.

به هنگام پرتاب های تک دریبلی، از حرکت از یک طرف بپرهیزید.

نتیجه

با وجود این که این تمرین ها را بخصوص برای مدافعان قرار دادم، هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا بازیکنان در موقعیت های دیگر نمی توانند از آن ها استفاده کنند.

این یک عصر جدید است!

اهمیتی ندارد که در کدام پست بازی می کنید، از این تمرین ها استفاده کنید.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *